ADVERTISEMENT

Local Municipalities

Municipality Province
Amahlathi Local Eastern Cape
Blue Crane Route Local Eastern Cape
Dr Beyers Naudé Local Eastern Cape
Elundini Local Eastern Cape
Emalahleni Local Eastern Cape
Engcobo Local Eastern Cape
Enoch Mgijima Local Eastern Cape
Great Kei Local Eastern Cape
Ingquza Hill Local Eastern Cape
Intsika Yethu Local Eastern Cape
Inxuba Yethemba Local Eastern Cape
King Sabata Dalindyebo Local Eastern Cape
Kouga Local Eastern Cape
Koukamma Local Eastern Cape
Makana Local Eastern Cape
Matatiele Local Eastern Cape
Mbhashe Local Eastern Cape
Mhlontlo Local Eastern Cape
Mnquma Local Eastern Cape
Ndlambe Local Eastern Cape
Ngqushwa Local Eastern Cape
Ntabankulu Local Eastern Cape
Nyandeni Local Eastern Cape
Port St Johns Local Eastern Cape
Raymond Mhlaba Local Eastern Cape
Sakhisizwe Local Eastern Cape
Senqu Local Eastern Cape
Sundays River Valley Local Eastern Cape
Umzimvubu Local Eastern Cape
Walter Sisulu Local Eastern Cape
Winnie Madikizela-Mandela Local Eastern Cape
Dihlabeng Local Free State
Kopanong Local Free State
Letsemeng Local Free State
Mafube Local Free State
Maluti-A-Phofung Local Free State
Mantsopa Local Free State
Masilonyana Local Free State
Matjhabeng Local Free State
Metsimaholo Local Free State
Mohokare Local Free State
Moqhaka Local Free State
Nala Local Free State
Ngwathe Local Free State
Nketoana Local Free State
Phumelela Local Free State
Setsoto Local Free State
Tokologo Local Free State
Tswelopele Local Free State
Emfuleni Local Gauteng
Lesedi Local Gauteng
Merafong City Local Gauteng
Midvaal Local Gauteng
Mogale City Local Gauteng
Rand West City Local Gauteng
AbaQulusi Local KwaZulu-Natal
Alfred Duma Local KwaZulu-Natal
Big 5 Hlabisa Local KwaZulu-Natal
City of uMhlathuze Local KwaZulu-Natal
Dannhauser Local KwaZulu-Natal
Dr Nkosazana Dlamini Zuma Local KwaZulu-Natal
eDumbe Local KwaZulu-Natal
eMadlangeni Local KwaZulu-Natal
Endumeni Local KwaZulu-Natal
Greater Kokstad Local KwaZulu-Natal
Impendle Local KwaZulu-Natal
Inkosi Langalibalele Local KwaZulu-Natal
Jozini Local KwaZulu-Natal
KwaDukuza Local KwaZulu-Natal
Mandeni Local KwaZulu-Natal
Maphumulo Local KwaZulu-Natal
Mkhambathini Local KwaZulu-Natal
Mpofana Local KwaZulu-Natal
Msunduzi Local KwaZulu-Natal
Mthonjaneni Local KwaZulu-Natal
Mtubatuba Local KwaZulu-Natal
Ndwedwe Local KwaZulu-Natal
Newcastle Local KwaZulu-Natal
Nkandla Local KwaZulu-Natal
Nongoma Local KwaZulu-Natal
Nquthu Local KwaZulu-Natal
Okhahlamba Local KwaZulu-Natal
Ray Nkonyeni Local KwaZulu-Natal
Richmond Local KwaZulu-Natal
Ubuhlebezwe Local KwaZulu-Natal
Ulundi Local KwaZulu-Natal
Umdoni Local KwaZulu-Natal
uMfolozi Local KwaZulu-Natal
uMhlabuyalingana Local KwaZulu-Natal
uMlalazi Local KwaZulu-Natal
uMngeni Local KwaZulu-Natal
uMshwathi Local KwaZulu-Natal
uMsinga Local KwaZulu-Natal
Umuziwabantu Local KwaZulu-Natal
Umvoti Local KwaZulu-Natal
Umzimkhulu Local KwaZulu-Natal
Umzumbe Local KwaZulu-Natal
uPhongolo Local KwaZulu-Natal
Ba-Phalaborwa Local Limpopo
Bela-Bela Local Limpopo
Blouberg Local Limpopo
Collins Chabane Local Limpopo
Elias Motsoaledi Local Limpopo
Ephraim Mogale Local Limpopo
Fetakgomo Tubatse Local Limpopo
Greater Giyani Local Limpopo
Greater Letaba Local Limpopo
Greater Tzaneen Local Limpopo
Lepelle-Nkumpi Local Limpopo
Lephalale Local Limpopo
Makhado Local Limpopo
Makhuduthamaga Local Limpopo
Maruleng Local Limpopo
Modimolle-Mookgophong Local Limpopo
Mogalakwena Local Limpopo
Molemole Local Limpopo
Musina Local Limpopo
Polokwane Local Limpopo
Thabazimbi Local Limpopo
Thulamela Local Limpopo
Bushbuckridge Local Mpumalanga
Chief Albert Luthuli Local Mpumalanga
City of Mbombela Local Mpumalanga
Dipaleseng Local Mpumalanga
Dr JS Moroka Local Mpumalanga
Dr Pixley Ka Isaka Seme Local Mpumalanga
Emakhazeni Local Mpumalanga
Emalahleni Local Mpumalanga
Govan Mbeki Local Mpumalanga
Lekwa Local Mpumalanga
Mkhondo Local Mpumalanga
Msukaligwa Local Mpumalanga
Nkomazi Local Mpumalanga
Steve Tshwete Local Mpumalanga
Thaba Chweu Local Mpumalanga
Thembisile Hani Local Mpumalanga
Victor Khanye Local Mpumalanga
City of Matlosana Local North West
Ditsobotla Local North West
Greater Taung Local North West
JB Marks Local North West
Kagisano-Molopo Local North West
Kgetlengrivier Local North West
Lekwa-Teemane Local North West
Madibeng Local North West
Mahikeng Local North West
Mamusa Local North West
Maquassi Hills Local North West
Moretele Local North West
Moses Kotane Local North West
Naledi Local North West
Ramotshere Moiloa Local North West
Ratlou Local North West
Rustenburg Local North West
Tswaing Local North West
!Kheis Local Northern Cape
Dawid Kruiper Local Northern Cape
Dikgatlong Local Northern Cape
Emthanjeni Local Northern Cape
Ga-Segonyana Local Northern Cape
Gamagara Local Northern Cape
Hantam Local Northern Cape
Joe Morolong Local Northern Cape
Kai !Garib Local Northern Cape
Kamiesberg Local Northern Cape
Kareeberg Local Northern Cape
Karoo Hoogland Local Northern Cape
Kgatelopele Local Northern Cape
Khai-Ma Local Northern Cape
Magareng Local Northern Cape
Nama Khoi Local Northern Cape
Phokwane Local Northern Cape
Renosterberg Local Northern Cape
Richtersveld Local Northern Cape
Siyancuma Local Northern Cape
Siyathemba Local Northern Cape
Sol Plaatje Local Northern Cape
Thembelihle Local Northern Cape
Tsantsabane Local Northern Cape
Ubuntu Local Northern Cape
Umsobomvu Local Northern Cape
Beaufort West Local Western Cape
Bergrivier Local Western Cape
Bitou Local Western Cape
Breede Valley Local Western Cape
Cape Agulhas Local Western Cape
Cederberg Local Western Cape
Drakenstein Local Western Cape
George Local Western Cape
Hessequa Local Western Cape
Kannaland Local Western Cape
Knysna Local Western Cape
Laingsburg Local Western Cape
Langeberg Local Western Cape
Matzikama Local Western Cape
Mossel Bay Local Western Cape
Oudtshoorn Local Western Cape
Overstrand Local Western Cape
Prince Albert Local Western Cape
Saldanha Bay Local Western Cape
Stellenbosch Local Western Cape
Swartland Local Western Cape
Swellendam Local Western Cape
Theewaterskloof Local Western Cape
Witzenberg Local Western Cape
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT